Regulamin

Droga Klientko,

cieszymy się, że znalazłaś się w sekcji dokumentów prawnych naszego Serwisu. Oznacza to, że dbasz o swoje bezpieczeństwo w Internecie lub chcesz poznać swoje prawa i obowiązki.

Mamy w związku z tym dobrą wiadomość: w naszym Serwisie dbamy o Twoje prawa podczas zawierania umowy on-line.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszymi zasadami, możesz się z nami łatwo skontaktować. Żadnego pytania nie pozostawiamy bez odpowiedzi.

summit@rarity.pl
+48 661 550 512
Rarity sp. z o.o.
ul. Franciszka Barcza 48/2L
10-685 Olsztyn

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
SUMMIT.RARITY.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W pierwszej części Regulaminu przedstawiamy się, opisujemy różne formy kontaktu z naszą firmą, a także omawiamy najważniejsze definicje, które znajdziesz w tym dokumencie.

1.1. Serwis Internetowy jest dostępny pod adresem: summit.rarity.pl oraz jego rozwinięciami.

1.2. Serwis Internetowy jest prowadzony przez Rarity Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Franciszka Barcza 48/2L, 10-685 Olsztyn, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000853881, NIP: 7393943043, REGON: 38671683100000, BDO: 000530917, dalej: Właściciel.

1.3. Kontakt z Serwisem Internetowym jest możliwy:
a. pod adresem e-mail: summit@rarity.pl;
b. z wykorzystaniem adresu do korespondencji: Rarity sp. z o.o., ul. Franciszka Barcza 48/2l, 10-685 Olsztyn;
c. pod numerem telefonu: +48 661 550 512 (call center czynne w godzinach: od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy);

1.4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu skorzystania z wybranych funkcji Serwisu Internetowego.

1.5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie Internetowym w sposób umożliwiający Użytkownikom:
a. zapoznanie się z jego treścią,
b. utrwalanie jego treści poprzez samodzielne wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF (trwały nośnik),
c. zapoznanie się z jego obecnie obowiązującą wersją, jak i poprzednimi.

1.6. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. AKCJA PROMOCYJNA– szczególne warunki oferowania Produktów lub świadczenia usług, proponowane przez Właściciela w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny za Produkt lub Zestaw Promocyjny. Szczegóły Akcji Promocyjnej reguluje Regulamin Akcji Promocyjnej, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Serwisu Internetowego. W przypadku obowiązywania Akcji Promocyjnej, przepisy Regulaminu Akcji Promocyjnej mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego Regulaminu.

b. BOK – Biuro Obsługi Klienta Serwisu Internetowego, które udziela informacji w zakresie prowadzonej przez Serwis Internetowy działalności.

c. CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Właścicielowi tytułem świadczenia usług w ramach umowy o świadczenie usług lub gotowości do ich świadczenia.

d. KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy w ramach Serwisu Internetowego.

e. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

f. PRODUKT/WYDARZENIE – usługa polegająca na przeprowadzeniu wydarzenia w zakresie oraz terminie opisanym na danej Stronie Produktowej za zapłatą Ceny.

g. KOSZYK – Usługa Elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Serwisu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, okazjonalnie wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi Regulaminami Akcji Promocyjnych, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki). Koszyk umożliwia także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości Produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. W ramach usługi Koszyka, Właściciel może przesłać Klientowi wiadomość mailową o produktach pozostających w Koszyku lub nieudanej / odrzuconej przez pośrednika płatności transakcji (mail transakcyjny). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy.

h. PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

i. REGULAMIN – niniejszy dokument określający m.in. zasady zawierania umów za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkowników i Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, w tym Klienta jak i Właściciela. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

j. SERWIS INTERENTOWY – prowadzony przez Właściciela pod adresem summit.rarity.pl serwis internetowy umożliwiający zawarcie Umowy.

k. STRONA PRODUKTOWA – miejsce w Serwisie Internetowym, na której przedstawione są m.in. szczegółowe informacje na temat Produktu oraz Ceny.

l. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego przez odpowiednio Właściciela, kontrahentów Właściciela, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Serwisu Internetowego.

m. UMOWA – umowa o świadczeniu usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca przeprowadzenie przez Właściciela na rzecz Klienta usługi opisanej na odpowiedniej Stronie Produktowej (wydarzenia) za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe w okresie wskazanym na Stronie Produktowej. Umowa jest zawierana pomiędzy Klientem, a Właścicielem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

n. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ELKTRONICZNYCH – umowa o świadczeniu Usługi Elektronicznej. Umowa jest zawierana pomiędzy Klientem a Właścicielem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

o. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Właściciela na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Właścicielem, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

p. UŻYTKOWNIK/OSOBA ODWIEDZAJĄCA – osoba fizyczna przeglądająca zasoby Serwisu Internetowego.

q. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy (ułatwienie techniczne).

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU INTERNETOWEGO

Poznaj zasady korzystania z naszego Serwisu wyjaśniamy, jakie minimalne wymagania techniczne musisz spełnić, żeby bez problemów korzystać z jego funkcjonalności.

2.1. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Serwisu Internetowego:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
b. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
c. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w celu zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

2.2. Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów. Właściciel będzie dążył do niezwłocznego przywrócenia działania Serwisu Internetowego.

2.3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie Internetowym (np. operatorów płatności).

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

W części trzeciej prezentujemy usługi elektroniczne dostępne w naszym Serwisie. Usługa Elektroniczna to np. Koszyk. Wyjaśniamy też, jak w prosty sposób złożyć reklamację na Usługi Elektroniczne.

3.1. Właściciel świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników, w tym Klientów, które nie wymagają zapłaty Ceny (usługi darmowe):
a. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
b. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
c. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Serwisu, w tym treści o charakterze marketingowym;
d. umożliwienie dodawania opinii o usługach Właściciela;
e. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka.

Koszyk

3.2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do Koszyka.

3.3. Koszyk jest usługą świadczoną nieodpłatnie, przez okres, w którym w Koszyku Użytkownika znajdują się niezakupione Produkty. W momencie złożenia zamówienia i jego skutecznego opłacenia dochodzi do zakończenia świadczenia usługi.

3.4. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Koszyk umożliwia także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności, dodania kodów rabatowych.

Reklamacje Usług Elektronicznych

3.5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w dowolnej formie. Zaleca się skorzystanie ze środków komunikacji wskazanych w punkcie 1.3 Regulaminu.

3.6. Przykładowy formularz reklamacji jest dostępny pod treścią niniejszego Regulaminu.

3.7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Właściciela następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Właściciel odpowiada na reklamację w tej samej formie, w jakiej otrzymał reklamację, chyba że osoba składająca reklamację wskazała prośbę o inną formę komunikacji.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

To bardzo ważna część Regulaminu, w której wyjaśniamy, w jaki sposób możesz złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć umowę.

4.1. Informacje prezentowane w Serwisie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Właściciela do Użytkowników, w tym Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

4.2. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem lub Klientem są określone na Stronie Produktowej (karcie Produktu) lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Serwisu Internetowego.

4.3. W ramach rozwoju dostępnych w Serwisie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Właściciel może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.

4.4. Zawarcie Umowy między Klientem, a Właścicielem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia

Składanie Zamówień

4.5. Właściciel umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
a. Użytkownik dodaje wybrany Produkt (lub Produkty) do Koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia (ścieżka zakupowa);
b. Użytkownik potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do złożenia Zamówienia.
c. Użytkownik musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie niezbędnym do złożenia Zamówienia. W formularzu niezbędne jest podanie przez następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: Produkty i sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, numeru NIP oraz adresu.
d. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych przy wypełnianiu formularza zamówienia może uniemożliwić realizację Zamówienia i zawarcia Umowy.
e. Wypełniając formularz Zamówienia należy wybrać sposób zapłaty Ceny.
f. Klient przesyła Właściciel Zamówienie (składa ofertę).
g. Od Klienta wymagana jest akceptacja Regulaminu i zapoznanie się z Polityką prywatności.
h. W zależności od wybranego sposobu zapłaty za Zamówienie, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności lub podanie danych w celu zakupu na raty, czy w ramach płatności odroczonej.

4.6. Właściciel w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.

4.7. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Właściciel wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:
a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
b. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, np. z powodu braku płatności lub wyczerpania się limitu miejsc.

4.8. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) z Zamówienia tj. wysłania do Klienta wiadomości mailowej, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.

4.9. Złożenie Zamówienie oznacza zgodę na otrzymanie rachunku / faktury, faktury korygującej i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem Zamówienia, Właściciel wysyła rachunek / fakturę. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

4.10. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:
a. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert; albo
b. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Właściciel zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Właściciela z obowiązku jego dalszej realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje poniższy punkt.

4.11. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a Właściciel niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

4.12. Właściciel dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia w sytuacjach nadzwyczajnych, czy nieprzewidzianych, oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

4.13. Niezależnie, Właściciel może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

4.14. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia i przed zawarciem Umowy.

4.15. Akcje Promocyjne obowiązujące w Serwisie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Jesteśmy elastyczni – nasz Serwis umożliwia różne metody płatności. Sprawdź, jak możesz opłacić swoje Zamówienie.

5.1. Właściciel udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności za Zamówienie poprzez zaufanych pośredników płatności:
a. płatności elektroniczne (np. Tpay);
b. płatność ratalna.

5.2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie Internetowym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

5.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi, płatnościami ratalnymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych.

5.4. W przypadku nieotrzymania przez Właściciela płatności Klienta, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail (mail transakcyjny). Nieuiszczenie płatności w ciągu 2 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 2 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Właścicielem przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

5.5. Rozwiązanie Umowy w trakcie jej obowiązywania nie upoważnia Klienta niebędącego Konsumentem do dochodzenia zwrotu Ceny już uiszczonej, niezależnie od momentu, w którym wypowiedziano umowy.

6. WYKONANIE USUŁUGI W RAMACH OPŁACONYCH PRODUKTÓW

6.1. Wykonanie usługi w ramach opłaconych przez Klienta Produktów następuje w terminie i miejscu wskazanym przez Właściciela.

6.2. Właściciel zapewnia wszelkie niezbędne sprzęty oraz asortyment niezbędny do świadczenia usługi w zakresie objętym danym Produktem.

6.3. Właściciel nie zapewnia w ramach Produktów noclegu, wyżywienia ani innych usług lub produktów nie związanych bezpośrednio z możliwością uczestnictwa w wydarzeniu i nie wskazanych wprost na Stronie Produktowej.

6.4. W przypadku braku wzięcia udziału w szkoleniu z winy Klienta lub podmiotów trzecich Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny uiszczonej przez Klienta.

6.5. Szczegółowy przebieg świadczenie usługi opisuje Regulamin „SUMMIT RARITY’24” Konferencja i Mistrzostwa stylizacji rzęs i brwi dostępny pod linkiem: https://summit.rarity.pl/regulamin

7. OPINIE ZAMIESZCZONE W SERWISIE INTERNETOWYM

Nasz Serwis zbiera opinie o naszych usługach. Staramy się, aby ten proces był maksymalnie transparentny. Zależy nam na rzetelnych opiniach. W związku z tym, w tej części Regulaminu tłumaczmy, jakie zasady obowiązują w naszym Serwisie podczas procesu zamieszczania opinii i komentarzy.

7.1. Klient po wzięciu udziału w Wydarzeniu może zostać poproszony za pośrednictwem maila o dodanie opinii. Dodanie opinii jest w pełni dobrowolne.

7.2. Opinię na temat Wydarzenia Klient może dodać za pośrednictwem kontaktu w wiadomości prywatnej skierowanej do Właściciela za pośrednictwem maila, profili Właściciela w mediach społecznościowych lub innej formy kontaktu z Właścicielem.

7.3. Przesyłając opinię Klient wyraża zgodę na opublikowanie zawartych w niej subiektywnych treści o Produkcie oraz udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczenia opinii.

7.4. Opinie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są w żaden sposób sponsorowane, a ich treści nie ma wpływu na warunki przyszłych umów zawieranych z Właścicielem.

7.5. Zamieszczamy wszystkie opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, o ile ich treść nie narusza przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.

7.6. Opinie zamieszczane w Sklepie Internetowym podlegają weryfikacji pod kątem sporządzania ich przez Klientów, którzy rzeczywiście wzięli udział w Wydarzeniu. Ww. weryfikacji przeprowadzana jest poprzez porównanie danych Klientów dokonujących zakupu opiniowanych produktów z danymi osób zamieszczających opinię.

8. REKLAMACJA

Przykładamy wielką uwagę do tego, co oferujemy naszym Klientom. Jednak, jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia wobec tego, co dla Ciebie robimy – sprawdź jak w łatwy sposób złożyć u nas reklamację.

8.1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą – Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji usług dostarczonych w ramach umowy.

8.2. Właściciel odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w szczególności obowiązany jest świadczyć Klientowi usługi bez wad oraz zgodny z zawartą umową. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy.

8.3. Właściciel odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili jej realizacji Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.

8.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Zachęcamy do złożenia reklamacji z wykorzystaniem form komunikacji opisanych w Regulaminie.

8.5. W razie braku zgodności z umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta, Kodeksie cywilnym i innych przepisach obowiązującego prawa.

8.6. W przypadku braku zgodności z umową, konsument może żądać doprowadzenie do zgodności usługi z umową. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, przy ocenie których brane są pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy w szczególności znaczenie braku zgodności z umową.

8.7. Przedsiębiorca doprowadza do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

8.8. Jeżeli usługi są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
b) przedsiębiorca nie doprowadził zgodności z umową
c) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić do zgodności z umową;
d) brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej próby zgodności treści z umową;
e) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

8.9. Właściciel ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności z umową ulegają przedawnieniu po upływie 6 lat od dnia ujawnienia się niezgodności Produktu z umową. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

8.10. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa zwrócone zostaną Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Właściciela oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył podczas dokonywania zapłaty za towar, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.

8.11. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.12. Właściciel ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie uważa się, że reklamacja została uznana przez Właściciela.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Wychodzimy z założenia, że w przypadku różnicy zdań z Klientem warto rozmawiać i dążyć do wzajemnego porozumienia na drodze polubownej. Zobacz, w jaki sposób możemy rozwiązać ewentualny spór.

9.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Właściciela do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Właściciela o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Właściciela na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

9.2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9.3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
b. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Właścicielem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
c. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Właściciel nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.

9.4. W przypadku chęci skorzystania z polubownego rozstrzygania sporów mogą Państwo skorzystać z informacji udostępnionych na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY) I GWARANCJA SATYSFAKCJI

Wiemy, że czasem konsumenci chcą skorzystać z ustawowego prawa do zwrotu. W pełni to rozumiemy. Sprawdź, jak wyglądają zasady odstąpienia od umowy w naszym Serwisie.

10.1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego Produktu. Regulacje niniejszego punktu Regulaminu dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, gdyż zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego.

10.2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Właścicielowi przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy.

10.3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się pod treścią Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolnej formie na dane wskazane w punkcie 1.3 Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza pomoże nam rozpatrzyć Państwa sprawę szybciej.

10.4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcie przez Konsumenta.

10.5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

10.6. Właściciel ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

10.7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.8. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w następujących okolicznościach:
a. w przypadku przekroczenia terminu 14 dni na poinformowanie Właściciela o woli odstąpienia od Umowy;
b. w sytuacjach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W tej części wskazujemy jakie prawa własności intelektualnej chronimy w naszym Serwisie Internetowym i jakich zasad musisz przestrzegać.

11.1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć i innych zamieszczonych przez Właściciela treści należą do Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

11.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu Internetowego lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Właściciel może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Serwisu Internetowego.

11.3. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.4. Wykorzystywanie danych Serwisu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Właściciela i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprawdź, jak dbamy o Twoje dane osobowe.

12.1. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”.

12.2. Zasady stosowania plików cookies na Stronie Internetowej określa dokument „Polityka Cookies”.

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Jeśli robisz zakupy w naszym Serwisie Internetowym, a nie jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta – ta część Regulaminu jest skierowana właśnie do Ciebie.

13.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami (przedsiębiorcami na prawach konsumenta).

13.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Właściciela z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

13.3. Ani Właściciel, ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

13.4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Właściciela, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny z tytułu ostatniej Umowy nie więcej jednak niż do kwoty 300 złotych i jedynie w stosunku do realnie poniesionej szkody. Odpowiedzialność Właściciela z tytułu utraconych korzyści jest umownie wyłączona.

13.5. W przypadku opóźnienia płatności Właściciel ma prawo naliczyć odsetki w maksymalnej wysokości za opóźnienie w zapłacie. Odsetki naliczane są̨ od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

13.6. Właściciel jest uprawniony do wstrzymania realizacji jakiegokolwiek Zamówienia w przypadku istnienia jakichkolwiek zaległości w płatnościach przez Klienta względem Właściciela do czasu uregulowania wszelkich zaległości w płatnościach przez Klienta. W takim przypadku Właściciel nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie umowy, a Klient zrzeka się̨ wszelkich roszczeń́ z tego tytułu.

13.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Właścicielem, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.

13.8. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Właściciel może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

13.9. Odpowiedzialność za utracone korzyści Klienta niebędącego Konsumentem jest umownie wyłączona.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Regulamin w wersji 2.0. wchodzi w życie z dniem 27.04.2024 r.

14.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

14.3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

14.4. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.

14.5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w sytuacji, w której Właściciel zmodyfikuje sposób lub zakres prowadzonej działalności gospodarczej lub w wyniku zmian prawnych skutkujących koniecznością dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach Serwis Internetowy będzie informować Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego lub w formie wiadomości mailowej. Każda z osób, która otrzyma w/w wiadomość będzie mogła złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umów o świadczenie usług elektronicznych (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości) realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu.

14.6. Do Zamówień /zrealizowanych transakcji/, złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

 

Link do formularzy: